Stanovy spolku 

Čl. 1

Název a sídlo

Spolek -   Přátelé Markvarticka  (dále jen spolek) má své sídlo v obci Markvartice na adrese Markvartice   čp. 28,  507 42 Markvartice, okres Jičín, kraj Královéhradecký.

Čl.2

Účel spolku

Posláním a účelem spolku jsou  aktivity a osvěta v regionu Markvarticka, a to zejména v oblastech:

ochrany kulturních památek, osvětě k zachování  lidové architektury, zlepšení životního prostředí a občanské vybavenosti, a dále při podpoře rozvoje obce a krajiny v  duchu zachování venkovského rázu.  

Čl.3

Hlavní činnost spolku

Veškerá činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v Čl. 2. Tento účel je společným zájmem všech členů spolku a je naplňován zejména:

 

 1. Pořádáním benefičních   koncertů, organizováním přednášek a jiných kulturních akcí za účelem osvěty a propagace Markvarticka, 
 2. Získáváním finančních prostředků k záchraně a ochraně  kulturních památek Markvarticka
 3. Vyjadřováním se k obecnému dění a rozvoji Markvarticka

4.   Vydáváním a distribuováním brožur, letáků a dalších  propagačních materiálů,

 1. Propagováním aktivit spolku 

Čl.4

Členství ve spolku

Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let, případně i právnická osoba. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Osoby přítomné na ustavující schůzi spolku, a projeví li o to zájem, se členy spolku stávají automaticky.

Členství ve spolku je zpoplatněno členským příspěvkem ve výši 100,--Kč/ročně, slovy:sto korun českých/ročně. Členský poplatek není povinný pro členy mladší 18 let a studenty.

Čl.5

Práva a povinnosti člena spolku

Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda spolku při vzniku a zániku členství, a dále při změně podstatných údajů  člena spolku. 

 1. Člen spolku má právo:   
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování formou hlasování,
  2. volit statutární zástupce spolku,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  4. podílet se prakticky na činnosti spolku,
  5. být informován o všech aktivitách spolku.

 

 1. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat k jejich dobré práci,
  4. řádně hradit členské příspěvky.

 

 1. Zánik členství ve spolku:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení ze spolku -  předsedovi spolku,
  2. úmrtím člena,
  3. zánikem spolku,
  4. vyloučením, a to pouze členskou schůzí v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastnil zasedání členské schůze nebo opakovaně porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

      Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do 30 dnů od potvrzení ukončení členství.

Čl.6

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

     1) Nejvyšší

 1. členská schůze

 2) Statutární

     a)   předseda

 1. místopředseda

Čl. 7

Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, a to zejména:

 1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
 2. volí statutární orgán spolku a odvolává ho,
 3. schvaluje přihlášky nových členů,
 4. rozhoduje o zániku spolku,
 5. schvaluje hospodaření  se všemi získanými finančními prostředky,  
 6. schvaluje činnost spolku za předchozí období,
 7. určuje a schvaluje cíle a náplň  spolku na další období,
 8. může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy, pokud toto rozhodnutí dříve sama neschválila,
 9. vymezuje rozsah pravomoci k jednáním, které za spolek vede její statutární orgán
 10. schvaluje finanční výši nákladů na úhradu přímých osobních výloh svých členů, vynaložených pro chod spolku a jeho činnosti (např. cestovné, poštovné apod.).  

 

Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat členskou schůzi spolku i v případě, pokud ho o to písemně požádá alespoň jedna polovina členů spolku. 

O konání zasedání členské schůze informuje předseda členy spolku nejpozději dvacet dnů před konáním této schůze, a to způsobem v místě a čase obvyklým, ale vždy tak, aby oznámení bylo možno prokázat za doručené (písemně, elektronicky a pod.) S touto informací o konání členské schůze spolku, předseda zašle všem členům spolku návrhy materiálů, které budou členské schůzi předloženy ke schválení. 

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň jedna třetina ze všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze  rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů na členské schůzi.Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy členů spolku si jsou rovny a jsou nepřenosné.

O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze spolku pořizuje – členskou schůzí pověřený člen spolku, zápis. Zápis svým podpisem ověřuje statutární orgán spolku, a dále dva zvolení přítomní členové na zasedání členské schůze.

Čl. 8

Statutární orgán

Statutární orgán spolku, kterým je předseda a místopředseda, je oprávněn za spolek navenek jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách fungování spolku, a to ale vždy v dikci většinové vůle členské schůze. Za spolek může jednat rovněž i předsedou zmocněný člen spolku.

Statutární orgán je volen členskou schůzí na dobu tří let. Statutární orgán se ujímá funkce dne následujícího po dni volby.

Statutární orgán je povinen:

 1. svolávat zasedání členské schůze v souladu s ustanovením těchto stanov
 2. řádně vést agendu členské schůze a seznam členů spolku
 3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze

Čl. 9

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům zanikajícího spolku. Nebude-li taková možnost, bude likvidační zůstatek bezplatně převeden na obec Markvartice. 

Účinnost těchto stanov je ke dni  registrace spolku

V Markvarticích dne 8.5.2015